עילות גירושין

הגירושין נעשים בארץ על פי דין תורה. הבעל מוסר לאשה את גט הפיטורין והאשה מקבלת אותו. מרגע שהאשה מקבלת את הגט לידיה היא חדלה מלהיות אשת איש והינה משוחררת מהתחייבות. בדרך כלל הגירושין נעשים על פי הסכם בו נקבעים כל התנאים של הגירושין לרבות : מזונות אשה, מזונות ילדים, חלוקת רכוש, משמורת ילדים וכו”. יחד עם זאת כאשר אין בני הזוג יכולים להסכים על התנאים הכספיים והממוניים ולא עולה בידם להגיע להסכם כולל רשאי כל אחד מבני הזוג לפנות לבית הדין הרבני ולבקש לכפות על הצד השני גירושין.
עילות לגירוש אישה
נימוקים אובייקטיביים הינם טענות בדבר מומים באשה והכוונה היא למומים גופניים המונעים ממנה חיי אישות או עקרות. נימוקים הנובעים מהתנהגות האשה הינם נפוצים יותר ועיקרם: עוברת על דת משה – המדובר באשה המכשילה את בעלה וגורמת לו מתוך כוונה לעבור על איסורי הדת כמו אשה מאכילה את בעלה מאכלים לא כשרים בלא ידיעתו. בעל שלא שומר כשרות לא יוכל לעשות שימוש בעילה זו. עוברת על דת יהודית – האשה עוברת על מנהגי הצניעות ונוהגת בפריצות, מקללת מעליבה או מכה את הבעל. החיוב בגט בעילה זו ייעשה רק כאשר מדובר בהתנהגות מתוך כוונה רעה, ואין בכך עילה מספיקה אם מדובר במעשים בודדים או במעשים שיש בידה ליתן להם צידוק. אם הבעל סלח לאשה וחי עמה חיי אישות למרות התנהגותה – אין הוא יכול לעשות שימוש בעילה זו כדי לגרש אותה בעל כורחה. מעשי כיעור –האשה עושה מעשים שיש בהם כדי להצדיק את החשד שהיא זנתה תחת בעלה אף אם אין עדים לזנות ממש. המדובר במעשים שלפי נסיבות עשייתם מצביעים על מעשה זנות שנעשה על ידי האשה. גם אם מעשי הכיעור הוכחו כדין זכאי הבעל לגרש את האשה אך אין הוא מחוייב לגרשה.
זנתה תחת בעלה –אשה קיימה יחסי אישות עם אחר מרצונה. במקרה זה אסור לבעל להמשיך ולחיות עם אשתו והוא מחוייב לגרשה. האישה “אסורה על בעלה ועל בועלה” והיא מפסידה את כתובתה ואף אינה זכאית למזונות מבעלה.
עילות לגירוש גבר
גבר אלים מאד ואם התעלל בה פיסית, במקרים קיצוניים של אלימות גופנית יכפה בית הדין על גבר לתת לאשה את הגט בניגוד לרצונו.
אחד החיובים העיקריים של גבר הוא עונתה של אשתו, כלומר חובתו לקיים עמה חיי אישות בתדירות מסויימת. בעל המסרב לקיים יחסי אישות ושאין לו כל מניעה לעשות כן מחמת מחלה ייחשב בעל מורד. גירושין צריכים להיות מבוצעים מרצון ובהסכמה, אחרת מדובר ב “גט מעושה”, גט שאינו כשר כי הבעל נתן אותו בניגוד לרצונו. במידה ומופעל לחץ על הבעל לשלם כסף לאשה, תשלום שיהיה פטור ממנו אם יתגרש – זוהי כפייה שעלולה לגרום לגט להיות מעושה, ואזי תוקפו של הגט מוטל בספק. עילות נוספות לגירושין: מחלות מסוכנות ומדבקות של הבעל המונעות ממנו לקיים יחסי אישות עמה, או מחמת מומים הגורמים לה גועל ממנו. יש הבדל בין מקרה בו האשה ידעה על המומים לפני הנישואין לבין מקרה בו הנישואין בוצעו ללא ידיעתה על המום. גם בעל עקר הינה טענה העשויה לזכות אותה בגט מהבעל, אולם יש צורך להוכיח כי אין הבעל מסוגל פיסית לעבר אותה ואז רק בחלוף עשר שנים תוכל לדרוש את גיטה

Comments are closed.