• ניידות

קיימים שני תנאי סף על מנת להיות זכאי לקבלת קצבת ניידות ולהטבות הנלוות לה:

האחד: עליך להיות תושב ישראל, בן יותר מ- 3 שנים וועדה רפואית מטעם לשכת הבריאות קבעה אחוזי נכות בגין ליקויים ברגליים (בהתאם לרשימת ליקויים ספציפית)

הידעת?

אם אתה מוכר כסובל מאחד מהליקויים הבאים, אתה עשוי להיות זכאי לקצבת ניידות בנוסף לקצבת הנכות:

שיתוקים, קטיעות, נקיעות, אי ספיקה בעורקי רגליים, מומים מלידה, קומה נמוכה, הפרעות במערכת כלי הלימפה, קיצור גפה, הגבלת כושר התנועה במפרקי הרגליים או החלפתם, נכות כתוצאה ממחלת הפוליו, נקיעות וקשיונות.

לצורך קביעת אחוזי הנכות המזכים בגמלת ניידות יש צורך לפנות תחילה ללשכת הבריאות המחוזית ולמלא שם  טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות

לאחר בדיקת הוועדה מטעם לשכת הבריאות המחוזית ומתן החלטתה בעניינך, עליך להגיש תביעה לניידות למוסד לביטוח לאומי. התביעה תאושר באופן מיידי במידה ואחוזי הנכות שנקבעו לך בגין הליקויים אכן מזכים.

כמו כן, תוכל לקבל אף החזר הוצאות נסיעה מטעם המוסד לביטוח לאומי בגין הנסיעה לוועדה וזאת במידה שאינך מקבל כבר גמלת ניידות ואינך יכול להשתמש בתחבורה ציבורית לשם הגעתך.

במידה ותאושר תביעתך לגמלת ניידות, תהיה זכאי להלוואה עומדת:

הלוואה עומדת ניתנת למוגבל בניידות הקונה רכב חדש, פרטי או מסחרי או רכב לאבזרים לפי בחירתו, לשם מימון מלא או חלקי של המסים החלים על הרכב. מי שנמצא זכאי לקבלת הלוואה עומדת, יקבלה רק לאחר שחתם על כתב התחייבות (כתב ההתחייבות מצורף לטופס התביעה להטבות על פי הסכם הניידות), שבו התחייב לקיים את ההתחייבויות שקבע המוסד לביטוח לאומי.

לתשומת הלב,
מי שרוכש רכב חדש לפני שאושרה בקשתו להלוואה עומדת – לא תשולם לו  ההלוואה העומדת.

על מנת שתביעתך להלוואה עומדת תאושר, עליך לצרף א המסמכים הבאים:

  1. צילום רשיון נהיגה בר-תוקף  (אם אינך נוהג – רשיון נהיגה של מורשה הנהיגה) עם פירוט כל ההגבלות בנהיגה.
  2. כתב התחייבות חתום.
  3. מוגבל בניידות בעל רשיון נהיגה יידרש לחתום גם על הצהרה.

מוגבל בניידות יהיה זכאי לרכב לאבזרים מיוחדים אם מתקיימים בו התנאים האלה:


  1. הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים קבעה כי הוא זקוק לכיסא

גלגלים ומשתמש בו.

  1. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שהרכב המתאים לו ביותר הוא רכב

לאבזרים.

להלן מידע לעניין הסכומים הניתנים לצורך רכישת הרכב למוגבל בניידות:

(המידע בחסות אתר המוסד לביטוח לאומי)

סוג הזכאי שיעור המוגבלות בניידות

באחוזים מהלוואה עומדת מלאה

רכב קובע לפיו נקבע הסכום שיעור ההלוואה העומדת
1. בעל רשיון נהיגה 80% ויותר עד 1,800 סמ“ק 100%
100% והוא עומד בתנאים נוספים* עד 2,000 סמ“ק 100%
40%–79% עד 1,300 סמ“ק 40%–79%

(כשיעור המוגבלות בניידות)

2. מי שאין לו רשיון נהיגה 60%–100% עד 1,300 סמ“ק 45%–75%

(בשיעור 75% משיעור המוגבלות בניידות)

3. לזכאים לרכב משותף אחד – שני קרובי משפחה בעלי רשיונות נהיגה, המתגוררים באותו בניין 40% ויותר רכב קובע בעל נפח המנוע הגדול מבין השניים צירוף האחוזים מההלוואות העומדות המלאות שהיו ניתנות לכל אחד בנפרד, ובלבד שהמקסימום המתקבל מצירוף זה לא יעלה על 100%
4. לזכאים לרכב שותף אחד –  קרובי משפחה המתגוררים באותה הדירה,            ורק לאחד מהם יש רשיון נהיגה, או לשניהם אין רשיון נהיגה 40% ויותר לבעל רשיון הנהיגה,

60% ויותר למי שאין לו רשיון נהיגה.

רכב קובע בעל נפח המנוע הגדול מבין השניים כנ”ל
5. לזכאים לרכב משותף אחד – שני אחים או יותר  המתגוררים באותה דירה, שעדיין לא מלאו  לשניהם או לאחד מהם שלוש שנים (ובלבד שלשני לא מלאו 18 שנים) 80% ויותר למי שטרם מלאו לו שלוש שנים,

60% ויותר למי שמלאו לו שלוש שנים.

1,800 סמ”ק 100%
אם לשניהם מלאו שלוש שנים, ועדיין לא מלאו להם 18 שנים 60% ויותר, לכל אחד מהם. 1,800 סמ”ק צירוף האחוזים מההלוואות העומדות המלאות שהיו ניתנות לכל אחד בנפרד, ובלבד שהמקסימום המתקבל מצירוף זה לא יעלה על 100%
אם לאחד מהם  מלאו 18 שנים, ואין לו רשיון נהיגה, ולשני מלאו שלוש שנים, או טרם מלאו לו שלוש שנים 60% ויותר – למי שמלאו לו 18 שנים.

60% ויותר – למי שמלאו לו שלוש שנים.

80% ויותר – למי שטרם מלאו שלוש שנים.

1,300 סמ”ק כנ”ל
6.  מוגבל בניידות  שהרכב שהוא זכאי לו, כמפורט למעלה, איננו מתאים לו מבחינה גופנית או בגלל הגבלותיו בנהיגה, והוא זקוק לרכב מיוחד 40% ויותר – אם יש לו רשיון נהיגה,

60% ויותר – אם אין לו רשיון נהיגה.

סוג ודגם הרכב שנקבע בידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לנוהג בעצמו – לפי שעור המוגבלות בניידות

ללא נוהג – בשיעור 75% משיעור המוגבלות בניידות.

לרכב משותף – צירוף האחוזים מההלוואות העומדות המלאות שהיו ניתנות לכל אחד מהם בנפרד, ובלבד שהמקסימום המתקבל מצירוף זה לא יעלה על 100%.

מוגבל בניידות בשיעור 100% בעל רשיון נהיגה בר-תוקף, יהיה זכאי לרכב בנפח מנוע עד 2,000 סמ”ק, אם מתקיימים בו גם התנאים האלה:

  1. הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים קבעה כי הוא מרותק

לצמיתות לכיסא גלגלים או מסוגל ללכת רק בעזרת מכשירים אורתופדיים ארוכים על שתי רגליו.

  1. הוא מוגבל בניידות משתכר במשך 21 חודשים מלאים מתוך 24

החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה.

  1. הוא אינו נכה כמשמעו בחוק ביטוח נכות.
  2. הוא לא קיבל הלוואה מקרן ההלוואות, או שחלפו חמש שנים ויותר מיום שקיבל את ההלוואה.
תושב ישראל ותושבת ישראל שאינה עקרת בית נכה, שמלאו לו/ה 18 שנים, ועדיין לא הגיע/ה לגיל פרישה, שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי ממחלה, מתאונה או מלידה, מתקיים בו אחד מאלה:

א.    אין לו/ה כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד או שכושרו/ה להשתכר

צומצם עקב הליקוי (בין בבת אחת ובין בהדרגה) ב-50% או יותר.

ב.     הכנסתו מעבודה אינה עולה על 60% מהשכר הממוצע – למי שזכאי

לקצבה במשך תקופה ממושכת או שיש לו ליקוי חמור; או הכנסתו מעבודה אינה עולה על 45% מהשכר הממוצע – למי שזכאי לקצבה לתקופה שאינה ממושכת והליקוי שלו אינו חמור.

 

מי שהכנסתו מעבודה עולה על 25% מהסכום הבסיסי לחישוב קצבאות,

וכן חייל בשירות סדיר. רכב שנפח מנועו נקוב בהסכם הניידות, לצד אחוז

המוגבלות בניידות.