• נכה– כהגדרת המוסד לביטוח לאומי הינו תושב ישראל ותושבת ישראל ושאינה עקרת בית נכה, שמלאו לו/ה 18 שנים, ועדיין לא הגיע/ה לגיל פרישה, שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי ממחלה, מתאונה או מלידה, מתקיים בו אחד מאלה:
  אין לו/ה כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד או שכושרו/ה להשתכר צומצם עקב הליקוי (בין בבת אחת ובין בהדרגה) ב–50% או יותר.
  דוגמאות לעניין זה:-
  אירוע מוחי, מחלה ממארת, טיפולים פולשניים, ניתוחים, מחלות עיניים,עור, טיפולי דיאליזה וכד’. בכל מקרה אנו ממליצים להגיש תביעה לנכות כללית אשר תיבדק באמצעות פקיד תביעות לעניין זכאותה לקצבה.
  אין לו/ה הכנסה בפועל מעבודה או ממשלח יד
  הכנסתו מעבודה או ממשלח יד אינה עולה על 60% מהשכר הממוצע 4,984 ש”ח (החל ב- 01.01.2011) – למי שזכאי לקצבה לתקופה ממושכת או שיש לו ליקוי חמור (נכים השייכים לקבוצה א*)
  דוגמא לעניין זה:
  א’ הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי להכיר בנכותו, א’ עבר אירוע מוחי, ראייתו וכושר הדיבור שלו נפגע בצורה קשה. ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי קבעה כי הוא משתייך לקבוצה א’ – נכים קשים בעלי ליקוי חמור וממושך ובהתאם לקביעה זו העמידה את נכותו על 100% אי כושר ו- 100% נכות רפואית. א’ על אף מצבו הרפואי בחר לחזור למקום עבודתו הקודם. א’ יכול להמשיך ולהשתכר במקביל לקבלת קצבת הנכות ובלבד שהכנסתו מעבודה לא תעלה על 4,984 ₪ ברוטו. במידה וא’ ישתכר יותר מרף ההכנסה שנקבע, תישלל זכאותו לקצבה בשל כך.
  הכנסתו מעבודה או ממשלח יד אינה עולה על 45% מהשכר הממוצע 3,738 ש”ח (החל ב- 01.01.2011) – למי שזכאי לקצבה לתקופה שאינה ממושכת ואין לו ליקוי חמור (נכים השייכים לקבוצה ב**).
  דוגמא לעניין זה:
  כפי שפירטנו לעיל, א’ באותה מידה יכול היה להשתייך לקבוצה ב’ בהתאם לקביעת הוועדה הרפואית שבדקה אותו וגם כאן להמשיך ולעבוד על אף נכותו ולקבל במקביל קצבת נכות. רק שכאן רף ההכנסה הקובע לשלילת הקצבה הינו נמוך ועומד על סכום של 3,738 ₪ ברוטו.

בקבוצה א’ נכללים מי שעונים על אחד מאלה:
נקבעה להם נכות רפואית בשיעור 70% ומעלה (משוקלל).
נקבעה להם נכות רפואית בשיעור 40% לפחות לפי סעיף 33 ו/או 91 ברשימת הליקויים (משוקלל).
הם היו זכאים לקצבת נכות 60 חודשים מתוך 84 החודשים שקדמו לכניסת התיקון לחוק לתוקף (כלומר, בתקופה שבין 1.8.02 ל-31.7.09).

בקבוצה ב’ נכללים מי שעונים על כל אלה:
נקבעה להם נכות רפואית בשיעור שבין 40% ל-69% (משוקלל).
לא נקבעה להם נכות רפואית בשיעור 40% לפי סעיף 33 ו/או 91 ברשימת הליקויים (משוקלל).
הם לא היו זכאים לקצבת נכות 60 חודשים מתוך 84 החודשים שקדמו לכניסת התיקון לחוק לתוקף (כלומר, בתקופה שבין 1.8.02 ל-31.7.09).

עקרת בית נכה” – תושבת ישראל, שמלאו לה 18 שנים, ועדיין לא הגיעה לגיל פרישה , נשואה, שאינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית, ובעלה מבוטח בביטוח הלאומי בביטוח זקנה ושאירים, ועקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי ממחלה, מתאונה או מלידה:
אין לה הכושר לעשות עבודות שמקובל לעשות במשק בית רגיל.
דוגמא לעניין זה: שטיפת כלים, כיפול כביסה, הכנת ארוחות וכד’.
או כושרה לעשות עבודות משק בית נצטמצם עקב הליקוי (בין בבת אחת ובין בהדרגה) ב–50% או יותר.
הגיל שבו זכאותך לקצבת זקנה מותנית בהכנסות שלך מעבודה ושלא מעבודה. ההכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון. גיל זה עולה בהדרגה, וכשיושלם התהליך, הוא יהיה 67 לגברים ו-64 לנשים.

דרגות נכות המזכות בקצבה:

נכות רפואית – רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע למבוטח נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות; או בשיעור של 40% לפחות במקרים שלאחד הליקויים נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.
אי כושר – דרגות אי-כושר המזכות בקבלת קצבה : 60%, 65%, 74% או 100%.
לעקרת בית נכה – רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לה נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות.