• עובד שעקב הפגיעה בעבודה נפגע כושרו לעבוד והוכרה תביעתו לדמי פגיעה, רשאי להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה ועשוי להיות זכאי למענק חד פעמי או לקצבה חודשית.
  • תביעה לנכות מעבודה/מחלת מקצוע , תוגש למוסד לביטוח לאומי לאחר ובתנאי שהפגיעה הוכרה כפגיעה בעבודה.
  • יש להגיש את התביעה בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה. הגשת התביעה במועד מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכות לקצבה, כולה או חלקה. רצוי למסור את התביעה לקצבת הנכות מעבודה/מחלת מקצוע סמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה.
  • רופא המוסד יקבע את התחום הרפואי של הרופא אשר ישב בוועדה. הוועדה הרפואית מורכבת מפוסק רפואי אחד או שניים, שאינו עובד המוסד והתמנה במיוחד לכך.
  • עוד לפני הוועדה רשאי המוסד לביטוח לאומי לדרוש כל מסמך רפואי, השייך לנפגע, מקופת החולים או בית החולים על מנת לבדוק את עברו הרפואי.
  • הוועדה הרפואית תבדוק את נכותו של הנפגע ותחליט האם היא נובעת מהפגיעה בעבודה או כתוצאה ממנה ותקבע בהתאם את דרגת נכותו מעבודה. במקרה הצורך היא תיעזר ביועץ רפואי או שתבחר להפנות את הנפגע לביצוע בדיקות רפואיות נוספות.
  • בכל מקרה ניתן לערער על החלטות הוועדה הרפואית בתוך 60 יום מהיום בו נמסרה ההחלטה לנפגע.
  • דרגות הנכות מזכות את הנפגע בקצבה או במענק חד פעמי. דרגת הנכות המינימלית המזכה בתשלום הינה 9%.

הידעת?

נכה מעבודה שנקבעו לו כמה דרגות נכות עקב מספר פגיעות בעבודה רשאי לבקש לצרף את כל הנכויות ובלבד שהכנסתו צומצמה ב- 50% לפחות. (תקנה 12 לתקנות הביטוח הלאומי)

נכה שנקבעה לו נכות זמנית כלשהי הפחותה מ- 100% וועדת רשות קבעה שאין לו סיכוי סביר לעבודה כלשהי בעקבות הפגיעה בעבודה עשוי להיות זכאי לדרגת לנכות זמנית בגובה 100% לתקופה של עד 4 חודשים.(תקנה 18 לתקנות הביטוח הלאומי)

נכה עבודה בעל דרגת נכות זמנית או צמיתה אשר חלה החמרה במצבו רשאי לבקש קביעה מחודשת של דרגת הנכות ובלבד שעברו 6 חודשים לפחות מהקביעה האחרונה של דרגת הנכות. ניתן אף בהסכמת רופא המוסד לקצר את פרק הזמן שנקבע (תקנה 36 לתקנות הביטוח הלאומי)

נכה מעבודה בעל דרגת נכות יציבה בשיעור 20% לפחות רשאי לבקש הגדלה של דרגת הנכות אם עקב הפגיעה בעבודה חלה ירידה ניכרת בהכנסותיו גם אם אין שינוי במצבו הרפואי (תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי)