קצין תגמולים

 

נכי צה”ל – תביעות משרד הבטחון 

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) נועד להסדיר את מעמדם וזכויותיהם של מי שנפצע או חלה תוך ועקב שרותם בצה”ל ובכללם כוחות הבטחון הבאי: משטרה, שרות בתי הסוהר, שרות הבטחון הכללי, המוסד, וכן המשמר האזרחי, לחוק הנכים

לצורך ההכרה בנפגע כ”נכה צה”ל” נדרש שהנכות נגרמה 

הוחמרה  תוך ועקב השירות.

חייל בשירות חבה אשר נפגע בתאונה והוא היה בחופשה שניתנה על פי דין והנכות שנגרמה לו היא בשיעור של 20% לפחות ומתמלאים לגביו מספר תנאים הקבועים בחוק, יוכל לזכות בהכרה גם אם אין קשר בין פציעתו לשרות, וזהו חריג לכלל תוך ועקב השירות.

משלקה במחלה עלול להתקל בקושי בהוכחת תביעתו וזאת כאשר מדובר במחלות שהסיבות להן אינן ברורות או שאינן מוכרות, משוכה נוספת להכרה כ”נכה צה”ל” היא כי המחלה התפרצה עקב השירות כאשר נטל ההוכחה על קיום קשר סיבתי מוטל על כתפי התובע בלבד.

 על הנפצע בעת השירות לדאוג שהיחידה תמלא דו”ח פציעה וזאת על מנת שיהיה תיעוד לחבלה הספציפית, שכן עלול מי שנפגע שפגיעתו תדחה אם בעבר נפגע ופציעתו החמירה תוך ועקב השירות, זה נכון גם למשרת שהתגייס עם מחלה וזו החמירה.   

המבטחת לפי חוק הפלת”ד. חוק הנכים שולל את האפשרות מזכאי לתגמולים לקבל פיצוי כפול משני מקורות, וקובע כי על הזכאי לבחור את החלופה הנראית לו, וככל שזכאי לקבל תגמול או פיצוי ממבטחת, לשם הדוגמה, עליו להשיב כל תגמול שקיבל ממשרד הביטחון לפי חוק הנכים.

נזכיר קודם כי נכות בשעור של עד 9% אינה מזכה את הנכה בהטבה כלשהי, אולם אם נקבעה לו נכות שהיא מתחת ל 20% יהיה זכאי הנכה למענק חד פעמי והטבות שונים, נכות של 20% תזכה את הנכה בקצבה והטבות שונים ולטיפול במסגרת אגף השיקום .

פס”ד ת”א 9189/07 שניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי חברת הביטוח וקצין תגמולים הפרו את חובתן לידע את הנכה בנוגע למגעים ביניהם, בטרם סיכמו ביניהם, שכן ההפרה פגעה באופן ממשי בזכויות הנכה, מאחר וההסכם חסם בפניו את האפשרות לתבוע. לפיכך, קבע בית המשפט כי “ההסכם נולד בחטא”, והינו הסכם בלתי חוקי.

אין באמור לעיל משום מתן יעוץ משפטי ועל כן מומלץ כי משנפגע בשירות או חלה יפנה לעו”ד המתמצא בתחום.

Comments are closed.