בשנים האחרונות החליט צה”ל שלא להאריך שירות של משרתי קבע בין היתר בשל שיקולים כלכליים, כאשר החליט על שני מסלולים; האחד מסלול ‘קבע ראשוני’ והשני מסלול ‘קבע מובהק’ כאשר הוראות הפיקוד העליון משתנות מתחדשות ונוספות מעת לעת כאילו היו נהלים, שכן מעמדם דומה לתקנות אולם הם אינם מפורסמות כולם לציבור

בג”צ 8470/07 מזוז נ’ שר הבטחון ואח’ הביא לשינוי ובעקבותיו הזדרזה המדינה לחוקק חוק   שירות הקבע אשר קובע בין היתר כי מיום 16.8.10 לא יוגשו יותר לבג”צ עניינם של משרתי הקבע ובכללם פיטורי משרתי הקבע ולא בבית הדין לעבודה כפי שדרש העותר אלא לועדת ערר

עם הגשת העתירה הצטרפו עותרים נוספים ובהם רופא מהשב”ס שביקש שגם עניינו יועבר לבית  הדין לעבודה, אולם טרם בא על פתרונו עניינם של משרתי השב”ס ואוליי גם השוטרים לעניין פיטוריהם, אך נחמה מסויימת יכולים הם למצוא שענייניהם האחרים נידונים בבית הדין לעבודה

כתבה עם כרמלה מנשה